Tělovýchovná  jednota  Krásný Dvůr, z.s. pořádá

56.   r o č n í k
J a r n í h o   b ě h u   z á m e c k ý m    p a r k e m
v    K r á s n é m    D v o ř e
" M e m o r i á l    J a r o s l a v a    Š t ů l y "
Rozpis závodu:
Místo a den:  Zámecký park v Krásném Dvoře,    n e d ě l e  8. dubna 2018   od 9.15 hod.
Start a cíl: Brána státního zámku v Krásném Dvoře. Tratě ve zvlněném terénu parku. 
Přihlášky: Zasílají oddíly i jednotlivci do 1.4.2018 písemně na adresu:  
 Obec Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 117, PSČ  439 72,  e-mail:  krasnydvur@iol.cz  
 Výjimečně se lze přihlásit ještě 30 min. před startem jednotlivých kategorií.
https://jarni-beh.webnode.cz/
Lékařské prohlídky: Za platnou lékařskou prohlídku, ne starší jednoho roku, zodpovídá vysílající  
 organizace (oddíl, klub, škola), za kterou závodník startuje.
Vklad: Kategorie dorostenecké a juniorské 30,- Kč, ostatní dospělé kategorie 50,- Kč.
Kancelář závodu: Vpravo za zámeckou bránou.
Prezentace: Od 8.15 hodin před kanceláří závodu.
Zahájení závodu: V 9:15 hodin na nádvoří zámku.
Předpis: Závodí se podle pravidel atletiky. Použití atletických treter povoleno. Minimální počet
 startujících v kategorii jsou 3 závodníci. V opačném případě může rozhodnout pořada-
 tel o sloučení nebo zrušení kategorií. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni
 věcnou cenou a diplomem. Vítěz hlavní kategorie obdrží navíc dvě volné vstupenky  
 na prohlídku zámku. Elévky nejmladší a Elévové nejmladší v 1. a 2. kategorii  mohou 
startovat v doprovodu rodičů.
Rozpis kategorií a popis tratí:
Kategorie:Datum narozeníTraťStartOkruhyCíl
1.      Elévky nejmladší(2011 a mladší)163 mna nádvoří1x Nz brány
2.      Elévové nejmladší(2011 a mladší)163 mna nádvoří1x Nz brány
3.      Elévky (2009-2010)163 mna nádvoří1x Nz brány
4.      Elévové (2009- 2010)163 mna nádvoří1x Nz brány
5.      Předžákyně(2007-2008)454 mz brány1x MOdo brány
6.      Předžáci(2007-2008)617 mna nádvoří1x N + 1x MOdo brány
7.      Mladší žákyně(2005-2006)1157 mna nádvoří2x N + 2x MOdo brány
8.      Mladší žáci(2005-2006)1157 mna nádvoří2x N + 2x MOdo brány
9.      Starší žákyně                             (2003-2004)1640 mna nádvoří2x N + 1x SOdo brány
10.    Starší žáci                                 (2003-2004)2386 mna nádvoří1x N + 2x SOdo brány
11.    Dorostenky(2001-2002)2386 mna nádvoří1x N + 2x SOdo brány
12.    Dorostenci(2001-2002)3136 mz brány3x SOdo brány
13.    Juniorky(1999-2000)3136 mz brány3x SOdo brány
14.    Junioři(1999-2000)4082 mz brány3x VOdo brány
15.    Ženy (1998a starší)3136 mz brány3x SOdo brány
16.    Muži - mílaři (1998  a starší)2222 mz brány2x SOdo brány
17.    Muži - vytrvalci  (1979- 1998)6541 mz brány5x VOdo brány
18.    Muži - veteráni(1978a starší)4082 mz brány3x VOdo brány
Všechny tratě byly nově zaměřeny měřičem IAAF/AIMS, Ing. Pavlem Frčkem.
Protokol o zaměření tratí z 5. října 2016. 
Č a s o v ý   r o z p i s   z á v o d u :
ČasZávod č.Kategorie
09:15Slavnostní nástup a zahájení na nádvoří zámku
09:301.1. Elévky nejmladší 
09:352.2. Elévové nejmladší 
09:453.3. Elévky 
09:554.4. Elévové
10:055.5. Předžákyně
10:106.6. Předžáci
10:207.7. Mladší žákyně
10:308.8. Mladší žáci
10:37Vyhlášení předžákovských kategorií
10:409.9. Starší žákyně
10:5510.10. Starší žáci
11:1011.11. Dorostenky
11:2012.12. Dorostenci
11:35Vyhlášení žákovských a dorosteneckých kategorií
11:3513.13.Juniorky a  15. Ženy 
12:0014.16.Muži mílaři
12:2015.14.Junioři a  18. Veteráni
12:5016.17.Muži vytrvalci  "Hlavní závod"
13:30Vyhlášení ostatních kategorií
  
S tratí závodu budou závodníci seznámeni před startem jednotlivých kategorií.
Časový rozpis je orientační. Starty jednotlivých kategorií můžou být upraveny podle počtu účastníků. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
56. ročník  "Jarního běhu zámeckým parkem v Krásném Dvoře"
sponzorují:
T-Mobile Czech Republic a.s. Praha
Šilhánek a syn, a.s. Kryry
KORUS EU a.s. Podbořany
Jednota, spotřební družstvo v Podbořanech
DDD- služby, Ing. Jaroslav Strnad, Vysoké Třebušice
TOMAN - inženýrské sítě a.s. Plzeň
Jiří Polukoška- KRYTO Podbořany
Obec Krásný Dvůr
Státní zámek Krásný Dvůr
Jindřich ZedníkZuliko Vychytil Mgr. Milan PopuleLadislav Kondrát
předseda TJředitel závoduhlavní rozhodčíorganizační pracovník